Poslední změny na webu
Nově přidané články6. 12. 15:27 EG.D. - Ořez...9. 10. 18:31 Výsledky v...7. 10. 10:46 Zvěřinové s...Nově přidané albumy fotografií6. 9. 17:02 Penzion Na Zástavě14. 7. 16:52 Oslava 25. výročí posvěcení mí...Nově přidané soubory6. 12. 15:29 20211206142455140.pdf23. 11. 15:14 Úterý 23.11.202122. 11. 16:47 Pondělí 22.11.2021
 
 
Oficiální Facebook obce
 
Mapa obce Žádovice
 

Infrastruktura obce

 

Železniční doprava

Katastrem obce nevede žádná železniční trať. Nejbližší vlaková stanice je železniční stanice Kyjov, vzdálenost této stanice od obce je 6,8 km.

 

Silniční doprava

V blízkosti obce nejsou žádné rychlostní komunikace či dálnice.

Obcí Žádovice prochází silnice II. a III. třídy, konkrétně silnice II/422 (frekventovaná komunikace,

spojující Kyjov s Uherským Hradištěm), silnice III/4228 (propojující Kyjov a Bzenec) a silnice III/4229. Zbytek sítě tvoří místní komunikace.

Technický stav komunikací II. a III. třídy je relativně dobrý.

 

Veřejná doprava

Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), jejímž

koordinátorem je společnost KORDIS JMK, s.r.o. V pracovních dnech do spádového sídla jezdí 24

autobusových spojů. První spoj ve směru Žádovice – Kyjov jede ve 4:53 h a poslední ve 23:47 h.

O víkendu je těchto spojů 9. Lze konstatovat, že obec má vyřešeno kvalitní autobusové spojení do

spádového sídla.

 

Pěší a cyklistická doprava

Obcí Žádovice prochází cyklotrasa patřící do sítě Moravských vinařských stezek, dlouhodobého

projektu ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě.

 

V současnosti se v obci budují okruhy pro pěší túry. Okruh č. II je již otevřen.

 

Letecká doprava

V obci se nenachází.

 

 

Technická infrastruktura

Obec disponuje na celém území inženýrskými sítěmi, jako jsou veřejný vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, veřejné osvětlení. Své přístupové body zde mají i poskytovatelé internetu.

 

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou v obci je řešeno PVC, HDPE a LT potrubím. Pitná voda je dodávána ze skupinového vodovodu Bzenec – Kyjov – Hodonín. Vydatnost zdrojů pro skupinový vodovod je dostatečná – prameniště včetně úpravy vody Bzenec. Odtud je voda čerpána do VDJ Vracov II o objemu 2x3000 metrů krychlových a pak dále gravitačně zásobovacím řadem. Vzhledem ke stáří vodovodů se významnější rekonstrukce nepředpokládají.

Správcem vodovodu je VaK Hodonín, a.s.

 

Odvádění a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková i jednotná gravitační kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod. ČOV je situována na západním okraji obce. Vyčištěná voda je vypouštěna do Hruškovského potoka.

Aktuálně je ČOV dimenzována pro 840 EO.

Správcem kanalizace je od 1.1.2020 VaK Hodonín. ČOV ve zkušebním provozu provozuje VaK Hodonín, a.s.

 

Zásobování plynem

Plynofikace obce je řešena STL PE potrubím DN100.

Správcem plynovodu je GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o.

 

Zásobování el. energií

Územím obce procházejí trasy VN a NN formou podzemního i nadzemního vedení.

Správcem vedení je E.ON Distribuce a.s.

 

Rozvody veřejného osvětlení jsou řešeny stávajícím nadzemním i novým podzemním vedením s novými LED svítidly. Správcem vedení VO je obec.

 

Internet, rozhlas, telefon a kabelová televize

Rozhlas je v obci bezdrátový. Kabelová televize v obci není.

Obcí procházejí nadzemní i podzemní sítě České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN).

Přístup k internetu v obci zajištují 3 poskytovatelé, z toho 2 bezdrátovou technologií.

V současné době probíhá v obci položení optického kabelu.

 

Odpadové hospodářství

Svoz odpadu probíhá každé úterý. Lichý týden se vyváží TKO, sudý týden se vyváží BIO (hnědá popelnice).

Svoz TKO i BIO provádí v obci společnost Ekor, s.r.o.. Odpad je ukládán na skládce netříděného komunálního odpadu v Těmicích. BIO odpad putuje na kyjovskou kompostárnu. Kompostárnu i skládku provozuje tatáž společnost.

Tříděný odpad je v obci shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny v následujících lokalitách:

 

u obecního úřadu

u Infermy

v Lipině

na Zástavě

za Kulturním domem

 

Kapacita sběrných míst tříděného odpadu je dostačující, navyšuje se dle potřeb občanů.

 

Svoz objemného odpadu je zajišťován 1x ročně v obcí předem stanoveném a vyhlášeném termínu. Pro tyto účely jsou následně přistaveny velkoobjemové kontejnery.